ฟลาวเวอร์ทูยู บริการส่งดอกไม้ ทั่วไทย
 

หน้าแรก ข้อตกลงการใช้บริการ

TheFlower2You.com ~ Flower Delivery Throughout Thailand
Call Center :
0-2758-5038 , 0-2758-6294 , 0-2758-6919 , 082-4487280
 
TheFlower2You.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคา ดอกไม้ และสินค้าอื่นๆ
     ที่แสดงบนเว็บไซต์ และ ข้อตกลงการใช้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีท่านสั่งซื้อสินค้า TheFlower2You.com จะยึดราคาสินค้าตามเว็บไซต์ เป็นหลัก
    หากมีเหตุจำเป็น ต้องปรับเปลี่ยนราคา เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนการชำระเงิน และ     การปรับเปลี่ยน ราคา จะดำเนินภายใต้ความเหมาะสม และ ยุติธรรม


 การยินยอมชำระเงิน ถือเป็นการยอมรับราคาค่าบริการ และ เงื่อนไข ที่
TheFlower2You.com
    กำหนด และท่านไม่สามารถเรียกคืน ค่าบริการ จาก
TheFlower2You.com ได้


 การไม่ชำระเงินค่าบริการถือเป็นการยกเลิกการสั่งซื้อ


 ภายหลังการชำระเงินค่าบริการ ท่านไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ และ ไม่สามารถเรียกเงิน
    คืนจาก
TheFlower2You.com ได้


 รูปแบบ สีสัน การจัดดอกไม้ ในเว็บไซต์ อาจแตกต่างกันบ้าง กับดอกไม้จริงที่จัดส่ง
    
TheFlower2You.com ถือเป็นการยอมรับ เมื่อท่านตกลงสั่งซื้อ


 เมื่อดอกไม้ส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้ว หากเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดใดๆ      
     กรุณาแจ้งทางร้านเพื่อดำเนินการแก้ไข ภายใน 1 วัน นับจากวันที่จัดส่ง หากเกินกำหนด
     ถือว่่าผู้สั่งซื้อ ยอมรับ และการจัดดอกไม้ได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว


 ท่านยอมรับในการจัดส่งล่าช้า จากเวลาที่ท่านกำหนด โดย
TheFlower2You.com ได้ระมัดระวัง
    อย่างยิ่ง หากเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยบนท้องถนน


 หากไม่สามารถจัดดอกไม้ หรือสินค้าอื่นได้ โดยเกิดจากเหตุสุดวิสัย ต่างๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ และ
   
TheFlower2You.com ได้ทำการแก้ไขแล้ว TheFlower2You.com ยินดี คืนเงิน ค่าบริการ
    เต็มจำนวนให้ท่าน ในวันทำการของ
TheFlower2You.com


TheFlower2You.com สามารถปฏิเสธการให้บริการท่านได้ หากท่านยังมิได้ชำระเงิน
    หรือ หากท่านกระทำการชำระเงิน แต่การชำระเงินนั้น มิได้เกิดจากการเรียกเก็บจากเจ้าหน้าที่
    
TheFlower2You.com สามารถ ปฏิเสธ ที่จะให้บริการได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม และอาจพิจารณา
    คืน หรือ ไม่คืนเงินจำนวนนั้นก็ได้


TheFlower2You.com ถือว่าท่านได้อ่านแล้วทำความเข้าใจในข้อตกลง และ ยินดีรับข้อตกลง
    ดังกล่าว จึงได้ใช้บริการ

Copyright 2008 @ www.theflower2you.com All Rights Reserved.
by Flower2Paradise Tel. 02 758 5038 , 02 758 6294
, 02 758 6919 , 082 4487280 Fax. 02 758 5039